„Firmy a pohledávky“

projekt komplexního managementu pohledávek podnikatelů a firem,
a bezplatné správy a vymáhání pohledávek podnikatelů a firem

prezentace projektu pro podnikatele a firmy

Obsah

I. Prezentace projektu „Firmy a pohledávky“

II. Prezentace členů realizačního teamu projektu „Firmy a pohledávky“

III. Legislativní rámec projektu „Firmy a pohledávky“

IV. Komplexnost projektu „Firmy a pohledávky“

V. Rozsah projektu „Firmy a pohledávky“

VI. Výhody projektu „Firmy a pohledávky“

VII. Realizace projektu „Firmy a pohledávky“

VIII. Kontakty projektu „Firmy a pohledávky“I.
Prezentace projektu
„Firmy a pohledávky“

Společnost PONTO GROUP, s.r.o., jako specialista na komplexní management pohledávek, jejich správu a vymáhání byl iniciátorem a hlavním realizátorem ojedinělého projektu na trhu pohledávek v České republice

a to projektu:
komplexního managementu pohledávek podnikatelů a firem, a bezplatné správy a vymáhání pohledávek podnikatelů a firem

pod názvem
„Firmy a pohledávky“

Projekt „Firmy a pohledávky“ byl vytvořen pod vedením společnosti PONTO GROUP, s.r.o. (dále jen „Správce pohledávek“ nebo „Správce“) realizačním teamem ve složení: Advokátní kancelář Mgr. Lukáše Kocka, se sídlem Na Střelnici 6, 186 00 Praha 8 (dále také „Advokát“ nebo „Smluvní advokát“), Exekutorský úřad Praha 1, soudního exekutora Mgr. Hynka Sekyrky, se sídlem Bryksova 818/48, 198 00 Praha 14 a Exekutorský úřad Praha 10, soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka, se sídlem Dědinská 893/29, Praha 6, (dále také „Smluvní exekutor“).

Služby poskytované v rámci projektu „Firmy a pohledávky“ jsou službami komplexními, zahrnující profesionální poradenství v oblasti pohledávek, nastavení systému řízení pohledávek, auditu/vypracování vzorové smluvní dokumentace, směrnice o evidenci, správě a vymáhání pohledávek a zejména komplexní správy a vymáhání pohledávek od upomínkového (inkasního) řízení, přes soudní řízení až po exekuční řízení. Jsou založené na dlouhodobých teoretických znalostech a bohatých praktických zkušenostech managementu Správce pohledávek, spolupracujících advokátních kanceláří v oblasti občanského, obchodního a insolvenčního práva (zejména ve vztahu k problematice občanskoprávních a obchodněprávních závazkových vztahů, pohledávek a dluhu, zajišťovacích instrumentů) a výkonu činnosti Správce pohledávek, dále na bezkonkurenčním know-how výkonu správy pohledávek, maximální automatizaci správy pohledávek a bezkonkurenčním principu řešení nákladů věřitele souvisejících se správou pohledávek, neboť jedině v rámci projektu „Firmy a pohledávky“ veškeré náklady na správu pohledávky nese zásadně dlužník.

V rámci projektu „Firmy a pohledávky“ má každý z realizačního teamu nezastupitelnou roli při realizaci práva věřitelů na uspokojení pohledávky při důsledném zachování zákonného postupu při realizaci tohoto práva vůči dlužníkům.

Služeb projektu „Firmy a pohledávky“ v současné době již využívají desítky podnikatelů a firem z oblasti obchodu, výroby a služeb.

II.
Prezentace členů realizačního teamu projektu
„Firmy a pohledávky“

Obchodní společnost PONTO GROUP, s.r.o. – vedoucí realizačního teamu:

Obchodní firma: PONTO GROUP, s.r.o.
Sídlo : 186 00 Praha 8 - Karlín, Pobřežní 249/46
IČ: 02701065
DIČ: CZ02701065
Jednající: Ing. Václav Kašpar, jednatel
email: info@pontogroup.cz
www: www.pontogroup.cz
tel.: +420 777 768 529
ID datové schránky: ww3yex

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222522.

Společnost PONTO GROUP s.r.o. je společností zaměřenou na poradenství v oblasti pohledávek a komplexní management pohledávek, jejich správu a vymáhání.

Advokátní kancelář Mgr. Lukáše Kocka - člen realizačního teamu - právní zastupování firem.

Jméno: Mgr. Lukáše Kock, advokát
Sídlo : 186 00 Praha 8, Na Střelnici 6
IČ: 69182604
email: akkock@seznam.cz
tel.: +420 724 000 123
ID datové schránky: ecu6undw

Advokát je zapsán v seznamu advokátu vedeném Českou advokátní komorou pod. č. 16382.

Dlouhodobě provozuje univerzální advokátní praxi a v rámci občanského a obchodního práva se zaměřuje zejména na oblast závazkových vztahů, správy a vymáhání pohledávek, a to jak pro municipální klientelu, korporátní klientelu, tak i pro soukromé osoby.

Exekutorský úřad pro Prahu 1, soudního exekutora Mgr. Hynka Sekyrky - člen realizačního teamu - soudní exekutor.

Označení: Exekutorský úřad pro Prahu 1,
soudní exekutor Mgr. Hynek Sekyrka

Sídlo : 198 00 Praha 14, Bryksova 818/48
IČ: 66241871
email: posta@eupraha1.cz
www: www.eupraha1.cz
tel.: +420 295 560 648
ID datové schránky: ieft5qt

Soudní exekutor je registrován u Exekutorské komory ČR pod ev.č. 145.

Exekutorský úřad pro Prahu 10, soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka - člen realizačního teamu - soudní exekutor.

Označení: Exekutorský úřad pro Prahu 10,
soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko

Sídlo : 161 00 Praha 6, Dědinská 893/29
IČ: 66216877
email: e-podatelna@exekutorskyurad.eu
www: www.exekutorskyurad.eu
tel.: +420 224 319 204
ID datové schránky: hyeg8iq

Soudní exekutor je registrován u Exekutorské komory ČR pod ev.č. 167 (původní ev.č. 033).

Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko byl jmenován soudním exekutorem v roce 2001 a věnuje se exekuční činnosti již od samotného vzniku exekutorského stavu. Exekutorský úřad JUDr. Igora Ivanka neprovádí exekuce jen pro korporátní klientelu (např. banky, pojišťovny, dodavatele elektrické energie atd.) a další významné subjekty (např. zdravotní pojišťovny, městské části, velké advokátní kanceláře atp.), ale i pro menší oprávněné či jednotlivce.

Exekutorský úřad JUDr. Igora Ivanka se řadí mezi největší exekutorské úřady v České republice.

Exekutorský úřad JUDr. Igora Ivanka poskytuje i profesionální provádění dražeb movitých i nemovitých věcí.

III.
Legislativní rámec projektu
„Firmy a pohledávky“

V rámci managementu pohledávek a komplexní správy pohledávek podnikateků a firem vychází projekt „Firmy a pohledávky“ z platného legislativního rámce pro podnikatele a firmy a to zejména:
zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který vymezuje „péči řádného hospodáře“ a dopadá tak i na problematiku pohledávek (jako součástí majetku firem), tak i povinnosti „představitelů“ firem.

„Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou“.

§ 51 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o o obchodních korporacích


„Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky“

§ 159 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o o obchodních korporacích


V praxi to pak znamená, že pro realizaci zákonné povinnosti „péče řádného hospodáře“ musí „představitelé“ firem vydat „Směrnicí pro evidenci, správu a vymáhání pohledávek“, obsahující mimo jiné i práva a povinnosti jednotlivých pracovníků firmy na úseku pohledávek.

IV.
Komplexnost projektu
„Firmy a pohledávky“

Služby poskytované v rámci projektu „Firmy a pohledávky“ jsou službami komplexními, zahrnující:


I. Profesionální poradenství:


II. Nastavení systému řízení pohledávek:


III. Audit/vypracování vzorové dokumentace:


IV. Správa pohledávek:


Na provádění exekucí pohledávek firem má společnost PONTO GROUP s.r.o. i Advokátní kancelář Mgr. Lukáše Kocka uzavřenou Rámcovou smlouvu o provádění exekucí s Exekutorským úřadem Praha 10, soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka. Smlouva garantuje, že firma neplatí exekutorovi žádné poplatky nebo zálohy předem, ani u tzv. „neúspěšných exekuci“, nehradí firma exekutorovi žádnou odměnu ani žádné náklady exekutora.

Odměna Správce, Advokáta a Smluvního exekutora je konstruována výlučně na principu úspěšnosti vymožení pohledávky.

Není-li pohledávka firmy vymožena, firma Správci, Advokátovi a ani Smluvnímu exekutorovi žádnou odměnu (náhradu, poplatek nebo podobně) nehradí.

V. Ostatní služby:


V.
Rozsah projektu
„Firmy a pohledávky“

Nabídka komplexní správy pohledávek v rámci projektu „Firmy a pohledávky“ zahrnuje vymáhání a správu všech pohledávek, tedy jak stávajících, tak i v budoucnu vzniklých pohledávek, a to bez omezení jejich dolní hranice.

VI.
Výhody projektu
„Firmy a pohledávky“

Nabídka komplexní správy pohledávek v rámci projektu „Firmy a pohledávky“ přináší pro firmu následující výhody:


VII.
Realizace projektu
„Firmy a pohledávky“

Realizace smluvního vztahu pro řešení pohledávek firem se provádí na základě Smlouvy o komplexní správě pohledávek, uzavřené mezi firmou a společností PONTO GROUP s.r.o., jako Správcem pohledávek (v průběhu komplexního řešení pohledávek v případě, že dojde na soudní řízení - je firma zastupována Smluvním advokátem a v případě kdy dojde na exekuční řízení - je toto prováděno Smluvním exekutorem).

VIII.
Kontakty projektu
„Firmy a pohledávky“

www.PortalPohledavek.cz
email: info@PortalPohledavek.cz
tel.: +420 777 768 529

Portal Pohledavek.cz,
PONTO GROUP, s.r.o., 186 00 Praha 8 - Karlín, Pobřežní 249/46

Za realizační team

Ing. Václav Kašpar
jednatel PONTO GROUP, s.r.o.
tel.: +420 777 768 529

© 2016 Portál pohledávek