„Firmy a pohledávky“

projekt komplexního managementu pohledávek podnikatelů a firem,
a bezplatné správy a vymáhání pohledávek podnikatelů a firem

prezentace projektu pro podnikatele a firmy

Obsah

I. Prezentace projektu „Firmy a pohledávky“

II. Prezentace členů realizačního teamu projektu „Firmy a pohledávky“

III. Legislativní rámec projektu „Firmy a pohledávky“

IV. Komplexnost projektu „Firmy a pohledávky“

V. Rozsah projektu „Firmy a pohledávky“

VI. Výhody projektu „Firmy a pohledávky“

VII. Realizace projektu „Firmy a pohledávky“

VIII. Kontakty projektu „Firmy a pohledávky“I.
Prezentace projektu
„Firmy a pohledávky“

Společnost PONTO GROUP, s.r.o., jako specialista na komplexní management pohledávek, jejich správu a vymáhání byl iniciátorem a hlavním realizátorem ojedinělého projektu na trhu pohledávek v České republice

a to projektu:
komplexního managementu pohledávek podnikatelů a firem, a bezplatné správy a vymáhání pohledávek podnikatelů a firem

pod názvem
„Firmy a pohledávky“

Projekt „Firmy a pohledávky“ byl vytvořen pod vedením společnosti PONTO GROUP, s.r.o. (dále jen „Správce pohledávek“ nebo „Správce“) realizačním teamem ve složení: Advokátní kancelář LISSE LEGAL - JUDr. Luďka Lisseho, Ph.D. LL.M. MPA, se sídlem Jablonského 640/2, Praha 7, Advokátní kancelář JUDr. Vladimíra Gelbiče, se sídlem Jugoslávská 11, Praha 2 (dále také „Advokát“ nebo „Smluvní advokát“), Exekutorský úřad Praha 1, soudního exekutora Mgr. Hynka Sekyrky, se sídlem Murmanská 1475/4, 100 00 Praha 10 a Exekutorský úřad Praha 10, soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka, se sídlem Na Zátorce 590/12, Praha 6, (dále také „Smluvní exekutor“).

Služby poskytované v rámci projektu „Firmy a pohledávky“ jsou službami komplexními, zahrnující profesionální poradenství v oblasti pohledávek, nastavení systému řízení pohledávek, auditu/vypracování vzorové smluvní dokumentace, směrnice o evidenci, správě a vymáhání pohledávek a zejména komplexní správy a vymáhání pohledávek od upomínkového (inkasního) řízení, přes soudní řízení až po exekuční řízení. Jsou založené na dlouhodobých teoretických znalostech a bohatých praktických zkušenostech managementu Správce pohledávek, spolupracujících advokátních kanceláří v oblasti občanského, obchodního a insolvenčního práva (zejména ve vztahu k problematice občanskoprávních a obchodněprávních závazkových vztahů, pohledávek a dluhu, zajišťovacích instrumentů) a výkonu činnosti Správce pohledávek, dále na bezkonkurenčním know-how výkonu správy pohledávek, maximální automatizaci správy pohledávek a bezkonkurenčním principu řešení nákladů věřitele souvisejících se správou pohledávek, neboť jedině v rámci projektu „Firmy a pohledávky“ veškeré náklady na správu pohledávky nese zásadně dlužník.

V rámci projektu „Firmy a pohledávky“ má každý z realizačního teamu nezastupitelnou roli při realizaci práva věřitelů na uspokojení pohledávky při důsledném zachování zákonného postupu při realizaci tohoto práva vůči dlužníkům.

Služeb projektu „Firmy a pohledávky“ v současné době již využívají desítky podnikatelů a firem z oblasti obchodu, výroby a služeb.

II.
Prezentace členů realizačního teamu projektu
„Firmy a pohledávky“

Obchodní společnost PONTO GROUP, s.r.o. – vedoucí realizačního teamu:

Obchodní firma: PONTO GROUP, s.r.o.
Sídlo : 186 00 Praha 8 - Karlín, Pobřežní 249/46
IČ: 02701065
DIČ: CZ02701065
Jednající: Ing. Václav Kašpar, jednatel
email: info@pontogroup.cz
www: www.pontogroup.cz
tel.: +420 281 861 188, +420 777 768 529
ID datové schránky: ww3yex

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222522.

Společnost PONTO GROUP s.r.o. je společností zaměřenou na poradenství v oblasti pohledávek a komplexní management pohledávek, jejich správu a vymáhání.

Advokátní kancelář JUDr. Vladimíra Gelbiče - člen realizačního teamu - právní zastupování firem.

Jméno: JUDr. Vladimír Gelbič, advokát
Sídlo : 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Franccouzská 75/4
IČ: 14962179
DIČ: CZ500105108
email: akgelbic@seznam.cz
tel.: +420 702 274 298, +420 602 324 216
ID datové schránky: w4chnim

Advokát je zapsán v seznamu advokátu vedeném Českou advokátní komorou pod. č. 08493.

Již od roku 1997 provozuje univerzální advokátní praxi a v rámci občanského a obchodního práva se zaměřuje zejména na oblast závazkových vztahů, správy a vymáhání pohledávek, a to jak pro municipální klientelu, korporátní klientelu, tak i pro soukromé osoby.

Advokátní kanceláře JUDr. Luďka Lisseho, Ph.D. LL.M. - člen realizačního teamu - právní služby.

Jméno: Advokátní kancelář LISSE LEGAL vedená JUDr. Luďkem Lisse, Ph.D. LL.M. MPA
Sídlo : 170 00 Praha 7 - Holešovice, Jablonského 640/2
IČ: 715891423
DIČ: CZ7103311204
email: advokat@lisse.cz
www. www.lisse.cz
tel.: +420 777 705 807
ID datové schránky: x2k65a6

Advokátní kancelář LISSE LEGAL, vedená JUDr. Luďkem Lisse, Ph.D. LL.M. MPA, působí na trhu advokacie již od roku 2006, má 9 členů (5 právníků) a svojí specializací pokrývá všechny relevantní oblasti práva.

Advokátní kancelář LISSE LEGAL se výrazným způsobem zaměřuje na korporátní a obecně podnikatelskou klientelu a poskytuje jí odborné právní poradenství komplexního charakteru od otázek vnitřní struktury (formulace statutárních dokumentů, vztahy mezi orgány společnosti apod.), přes přípravu smluvního portfolia pro každodenní bezpečné obchodování, až po efektivní způsoby vymáhání splatných pohledávek soudní, rozhodčí, insolvenční i negociační cestou, pro což má v týmu několik odborníků na procesní předpisy. Členové kanceláře pravidelně publikují v uznávaných právních periodicích články na korporátní a smluvní témata a zabývají se rovněž lektorskou činnosti na půdě Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Zakladatel a hlavní partner advokátní kanceláře JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA je mimo to v České republice předním odborníkem na téma rozhodčího řízení coby efektivního způsobu vymáhání pohledávek, přičemž mj. v roce 2012 u nakladatelství LINDE publikoval uznávaný komentář k zákonu o rozhodčím řízení.

Exekutorský úřad pro Prahu 1, soudního exekutora Mgr. Hynka Sekyrky - člen realizačního teamu - soudní exekutor.

Označení: Exekutorský úřad pro Prahu 1,
soudní exekutor Mgr. Hynek Sekyrka

Sídlo : 100 00 Praha 10, Murmanská 1475/4
IČ: 66241871
email: posta@eupraha1.cz
www: www.eupraha1.cz
tel.: +420 295 560 648
ID datové schránky: ieft5qt

Soudní exekutor je registrován u Exekutorské komory ČR pod ev.č. 145.

Exekutorský úřad pro Prahu 10, soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka - člen realizačního teamu - soudní exekutor.

Označení: Exekutorský úřad pro Prahu 10,
soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko

Sídlo : 160 00 Praha 6, Na Zátorce 590/12
IČ: 66216877
email: e-podatelna@exekutorskyurad.eu
www: www.exekutorskyurad.eu
tel.: +420 224 319 204
ID datové schránky: hyeg8iq

Soudní exekutor je registrován u Exekutorské komory ČR pod ev.č. 167 (původní ev.č. 033).

Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko byl jmenován soudním exekutorem v roce 2001 a věnuje se exekuční činnosti již od samotného vzniku exekutorského stavu. Exekutorský úřad JUDr. Igora Ivanka neprovádí exekuce jen pro korporátní klientelu (např. banky, pojišťovny, dodavatele elektrické energie atd.) a další významné subjekty (např. zdravotní pojišťovny, městské části, velké advokátní kanceláře atp.), ale i pro menší oprávněné či jednotlivce.

Exekutorský úřad JUDr. Igora Ivanka se řadí mezi největší exekutorské úřady v České republice.

Exekutorský úřad JUDr. Igora Ivanka poskytuje i profesionální provádění dražeb movitých i nemovitých věcí.

III.
Legislativní rámec projektu
„Firmy a pohledávky“

V rámci managementu pohledávek a komplexní správy pohledávek podnikateků a firem vychází projekt „Firmy a pohledávky“ z platného legislativního rámce pro podnikatele a firmy a to zejména:
zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který vymezuje „péči řádného hospodáře“ a dopadá tak i na problematiku pohledávek (jako součástí majetku firem), tak i povinnosti „představitelů“ firem.

„Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou“.

§ 51 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o o obchodních korporacích


„Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky“

§ 159 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o o obchodních korporacích


V praxi to pak znamená, že pro realizaci zákonné povinnosti „péče řádného hospodáře“ musí „představitelé“ firem vydat „Směrnicí pro evidenci, správu a vymáhání pohledávek“, obsahující mimo jiné i práva a povinnosti jednotlivých pracovníků firmy na úseku pohledávek.

IV.
Komplexnost projektu
„Firmy a pohledávky“

Služby poskytované v rámci projektu „Firmy a pohledávky“ jsou službami komplexními, zahrnující:


I. Profesionální poradenství:


II. Nastavení systému řízení pohledávek:


III. Audit/vypracování vzorové dokumentace:


IV. Správa pohledávek:


Na provádění exekucí pohledávek firem má společnost PONTO GROUP s.r.o. i Advokátní kancelář JUDr. Vladimíra Gelbiče uzavřenou Rámcovou smlouvu o provádění exekucí s Exekutorským úřadem Praha 10, soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka. Smlouva garantuje, že firma neplatí exekutorovi žádné poplatky nebo zálohy předem, ani u tzv. „neúspěšných exekuci“, nehradí firma exekutorovi žádnou odměnu ani žádné náklady exekutora.

Odměna Správce, Advokáta a Smluvního exekutora je konstruována výlučně na principu úspěšnosti vymožení pohledávky.

Není-li pohledávka firmy vymožena, firma Správci, Advokátovi a ani Smluvnímu exekutorovi žádnou odměnu (náhradu, poplatek nebo podobně) nehradí.

V. Ostatní služby:


V.
Rozsah projektu
„Firmy a pohledávky“

Nabídka komplexní správy pohledávek v rámci projektu „Firmy a pohledávky“ zahrnuje vymáhání a správu všech pohledávek, tedy jak stávajících, tak i v budoucnu vzniklých pohledávek, a to bez omezení jejich dolní hranice.

VI.
Výhody projektu
„Firmy a pohledávky“

Nabídka komplexní správy pohledávek v rámci projektu „Firmy a pohledávky“ přináší pro firmu následující výhody:


VII.
Realizace projektu
„Firmy a pohledávky“

Realizace smluvního vztahu pro řešení pohledávek firem se provádí na základě Smlouvy o komplexní správě pohledávek, uzavřené mezi firmou a společností PONTO GROUP s.r.o., jako Správcem pohledávek (v průběhu komplexního řešení pohledávek v případě, že dojde na soudní řízení - je firma zastupována Smluvním advokátem a v případě kdy dojde na exekuční řízení - je toto prováděno Smluvním exekutorem).

VIII.
Kontakty projektu
„Firmy a pohledávky“

www.PortalPohledavek.cz
email: info@PortalPohledavek.cz
tel.: +420 281 861 188,
+420 777 768 529

Portal Pohledavek.cz,
PONTO GROUP, s.r.o., 186 00 Praha 8 - Karlín, Pobřežní 249/46

Za realizační team

Ing. Václav Kašpar
jednatel PONTO GROUP, s.r.o.
tel.: +420 777 768 529

© 2016 Portál pohledávek