„Obce a pohledávky“

projekt komplexního managementu pohledávek obcí a měst,
a bezplatné správy a vymáhání pohledávek obcí a měst

prezentace projektu pro obce a města

Obsah

I. Prezentace projektu „Obce a pohledávky“

II. Prezentace členů realizačního teamu projektu „Obce a pohledávky“

III. Legislativní rámec projektu „Obce a pohledávky“

IV. Komplexnost projektu „Obce a pohledávky“

V. Rozsah projektu „Obce a pohledávky“

VI. Výhody projektu „Obce a pohledávky“

VII. Realizace projektu „Obce a pohledávky“

VIII. Kontakty projektu „Obce a pohledávky““I.
Prezentace projektu
„Obce a pohledávky“

Společnost PONTO GROUP, s.r.o., jako specialista na komplexní management pohledávek, jejich správu a vymáhání byl iniciátorem a hlavním realizátorem ojedinělého projektu na trhu pohledávek v České republice

a to projektu:
komplexního managementu pohledávek obcí a měst, a bezplatné správy a vymáhání pohledávek obcí a měst

pod názvem
„Obce a pohledávky“

Projekt „Obce a pohledávky“ byl vytvořen pod vedením společnosti PONTO GROUP, s.r.o. (dále jen „Správce pohledávek“ nebo „Správce“) realizačním teamem ve složení: Advokátní kancelář Mgr. Lukáše Kocka, se sídlem Na Střelnici 6, 186 00 Praha 8 (dále také „Advokát“ nebo „Smluvní advokát“), Exekutorský úřad Praha 1, soudního exekutora Mgr. Hynka Sekyrky, se sídlem Bryksova 818/48, 198 00 Praha 14 a Exekutorský úřad Praha 10, soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka, se sídlem Dědinská 893/29, Praha 6, (dále také „Smluvní exekutor“).

Služby poskytované v rámci projektu „Obce a pohledávky“ jsou službami komplexními, zahrnující profesionální poradenství v oblasti pohledávek, nastavení systému řízení pohledávek, auditu/vypracování vzorové smluvní dokumentace, směrnice o evidenci, správě a vymáhání pohledávek a zejména komplexní správy a vymáhání pohledávek od upomínkového (inkasního) řízení, přes soudní řízení až po exekuční řízení. Jsou založené na dlouhodobých teoretických znalostech a bohatých praktických zkušenostech managementu Správce pohledávek, spolupracujících advokátních kanceláří v oblasti občanského, obchodního a insolvenčního práva (zejména ve vztahu k problematice občanskoprávních a obchodněprávních závazkových vztahů, pohledávek a dluhu, zajišťovacích instrumentů) a výkonu činnosti Správce pohledávek, dále na bezkonkurenčním know-how výkonu správy pohledávek, maximální automatizaci správy pohledávek a bezkonkurenčním principu řešení nákladů věřitele souvisejících se správou pohledávek, neboť jedině v rámci projektu „Obce a pohledávky“ veškeré náklady na správu pohledávky nese zásadně dlužník.

V rámci projektu „Obce a pohledávky“ má každý z realizačního teamu nezastupitelnou roli při realizaci práva věřitelů na uspokojení pohledávky při důsledném zachování zákonného postupu při realizaci tohoto práva vůči dlužníkům.

Služeb projektu „Obce a pohledávky“ v současné době již využívá Město Příbram, Město Brandýs nad Labem, jednání o využití služeb projektu je vedeno s dalšími  desítkami obcí a měst.

II.
Prezentace členů realizačního teamu projektu
„Obce a pohledávky“

Obchodní společnost PONTO GROUP, s.r.o. – vedoucí realizačního teamu:

Obchodní firma: PONTO GROUP, s.r.o.
Sídlo : 186 00 Praha 8 - Karlín, Pobřežní 249/46
IČ: 02701065
DIČ: CZ02701065
Jednající: Ing. Václav Kašpar, jednatel
email: info@pontogroup.cz
www: www.pontogroup.cz
tel.: +420 777 768 529
ID datové schránky: ww3yex

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222522.

Společnost PONTO GROUP s.r.o. je společností zaměřenou na poradenství v oblasti pohledávek a komplexní management pohledávek, jejich správu a vymáhání.

Advokátní kancelář Mgr. Lukáše Kocka - člen realizačního teamu - právní zastupování obce.

Jméno: Mgr. Lukáše Kock, advokát
Sídlo : 186 00 Praha 8, Na Střelnici 6
IČ: 69182604
email: akkock@seznam.cz
tel.: +420 724 000 123
ID datové schránky: ecu6undw

Advokát je zapsán v seznamu advokátu vedeném Českou advokátní komorou pod. č. 16382.

Dlouhodobě provozuje univerzální advokátní praxi a v rámci občanského a obchodního práva se zaměřuje zejména na oblast závazkových vztahů, správy a vymáhání pohledávek, a to jak pro municipální klientelu, korporátní klientelu, tak i pro soukromé osoby.

Exekutorský úřad pro Prahu 1, soudního exekutora Mgr. Hynka Sekyrky - člen realizačního teamu - soudní exekutor.

Označení: Exekutorský úřad pro Prahu 1,
soudní exekutor Mgr. Hynek Sekyrka

Sídlo : 198 00 Praha 14, Bryksova 818/48
IČ: 66241871
email: posta@eupraha1.cz
www: www.eupraha1.cz
tel.: +420 295 560 648
ID datové schránky: ieft5qt

Soudní exekutor je registrován u Exekutorské komory ČR pod ev.č. 145.

Exekutorský úřad pro Prahu 10, soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka - člen realizačního teamu - soudní exekutor.

Označení: Exekutorský úřad pro Prahu 10,
soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko

Sídlo : 161 00 Praha 6, Dědinská 893/29
IČ: 66216877
email: e-podatelna@exekutorskyurad.eu
www: www.exekutorskyurad.eu
tel.: +420 224 319 204
ID datové schránky: hyeg8iq

Soudní exekutor je registrován u Exekutorské komory ČR pod ev.č. 167 (původní ev.č. 033).

Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko byl jmenován soudním exekutorem v roce 2001 a věnuje se exekuční činnosti již od samotného vzniku exekutorského stavu. Exekutorský úřad JUDr. Igora Ivanka neprovádí exekuce jen pro korporátní klientelu (např. banky, pojišťovny, dodavatele elektrické energie atd.) a další významné subjekty (např. zdravotní pojišťovny, městské části, velké advokátní kanceláře atp.), ale i pro menší oprávněné či jednotlivce.

Exekutorský úřad JUDr. Igora Ivanka se řadí mezi největší exekutorské úřady v České republice.

Exekutorský úřad JUDr. Igora Ivanka poskytuje i profesionální provádění dražeb movitých i nemovitých věcí.

III.
Legislativní rámec projektu
„Obce a pohledávky“

V rámci managementu pohledávek a komplexní správy pohledávek obcí a měst vychází projekt „Obce a pohledávky“ z platného legislativního rámce pro obce a to zejména:
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, který upravuje jak základní obecné povinnosti obce ve vztahu k pohledávkám obce (jako součástí majetku obce), tak i povinnosti zastupitelstva obce a rady obce, a to takto:.

„ Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku“.

§ 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích


„Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv“.

§ 38 odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích


„Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:
……….
f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč“

§ 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích


„Radě obce je vyhrazeno……..
………………………
f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu (§ 109 odst. 2),
h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
o) schvalovat organizační řád obecního úřadu“

§ 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích


V praxi to pak znamená, že pro realizaci zákonné povinnosti uložené radě obce na úseku pohledávek mimi jiné v ust. § 38 odst. 1 a odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích musí rada obce vydat „Směrnicí pro evidenci, správu a vymáhání pohledávek obce“, obsahující mimo jiné i práva a povinnosti jednotlivých funkcionářů obce na úseku pohledávek.

Důraz na komplexní řešení pohledávek obcí a měst v souladu se zákonnými požadavky, které jsou zákonem č.128/2000 Sb., o obcích kladeny na obce a města umocňuje i připravovaná novela zákona č. 166/1993 Sb., o nejvyšším kontrolním úřadu, která má nově rozšířit kontrolní činnost NKÚ i na obce a města a to zejména ve vztahu k nakládávání s majetkem (pohledávkami) obcí a měst.

IV.
Komplexnost projektu
„Obce a pohledávky“

Služby poskytované v rámci projektu „Obce a pohledávky“ jsou službami komplexními, zahrnující:


I. Profesionální poradenství:


II. Nastavení systému řízení pohledávek:


III. Audit/vypracování vzorové dokumentace:


IV. Správa pohledávek:


Na provádění exekucí pohledávek obce má společnost PONTO GROUP s.r.o. i Advokátní kancelář Mgr. Lukáše Kocka uzavřenou Rámcovou smlouvu o provádění exekucí s Exekutorským úřadem Praha 10, soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka. Smlouva garantuje, že obec neplatí exekutorovi žádné poplatky nebo zálohy předem, ani u tzv. „neúspěšných exekuci“, nehradí obec exekutorovi žádnou odměnu ani žádné náklady exekutora.

Odměna Správce, Advokáta a Smluvního exekutora je konstruována výlučně na principu úspěšnosti vymožení pohledávky.

Není-li pohledávka obce vymožena, obec Správci, Advokátovi a ani Smluvnímu exekutorovi žádnou odměnu (náhradu, poplatek nebo podobně) nehradí.

V. Ostatní služby:


V.
Rozsah projektu
„Obce a pohledávky“

Nabídka komplexní správy pohledávek v rámci projektu „Obce a pohledávky“ zahrnuje vymáhání a správu:


společně dále také „pohledávky“

Správa pohledávek zahrnuje všechny pohledávky obce, bez omezení jejich dolní hranice.

VI.
Výhody projektu
„Obce a pohledávky“

Nabídka komplexní správy pohledávek v rámci projektu „Obce a pohledávky“ přináší pro obec následující výhody:

VII.
Realizace projektu
„Obce a pohledávky“

Realizace smluvního vztahu pro řešení pohledávek obce se provádí na základě příslušné „smlouvy“:


VIII.
Kontakty projektu
„Obce a pohledávky“

www.PortalPohledavek.cz
email: info@PortalPohledavek.cz
tel.: +420 777 768 529

Portal Pohledavek.cz,
PONTO GROUP, s.r.o., 186 00 Praha 8 - Karlín, Pobřežní 249/46

Za realizační team

Ing. Václav Kašpar
jednatel PONTO GROUP, s.r.o.
tel.: +420 777 768 529

© 2016 Portál pohledávek